Microsoft Word - bbq EUROASIA PIX.doc

As featured at Thomson Eurosia